Polityka prywatności

Polityka Prywatności Danych Osobowych

Sklepu Internetowego

sklep.etisoft.pl

§1

Tożsamość administratora danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą etisoft.pl jest „Etisoft” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Szarej 21, kod pocztowy 44-100, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS :0000138415, o kapitale zakładowym 5.000.000,00 zł., NIP: 6312362213, REGON:277940286.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 §2

Stosowane definicje

 

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  a) Sklep internetowy/Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.etisoft.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (sklep on-line), kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składać zamówienia na produkty (sklep on-line), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter).
  b) Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych; w niniejszej polityce rozumie się przez to spółkę „Etisoft” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Szarej 21.
  c) Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która zamawia Produkty dostępne w Sklepie i/lub korzysta z usług dostępnych w Sklepie.
  d) Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele przetwarzania danych

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie online, realizacji przysługujących osobie praw związanych z zamówieniem, w tym wynikających z gwarancji i rękojmi, etc.,
  b) rejestracji i założenia konta w Sklepie,
  c)udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,
  d) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Sklepu,
  e) marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,
  f) wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
  g) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także do udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia i kontaktu.

 §4

Sposoby pozyskiwania danych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  a) wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie Sklepu,
  b) wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  c) wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie,
  d) rejestrację konta w Sklepie,
  e) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  f) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie Sklepu lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

 §5

Zakres przetwarzanych danych

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

 1. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
 2. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie Sklepu: adres e-mail, numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
 3. złożenia zamówienia w Sklepie : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,
 4. rejestracji konta w Sklepie: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
 5. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,
 6. przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP.

 §6

Okres przetwarzania danych

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1) przez okres trwania zawartej umowy,
  2) przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury - dane przechowywane są przez okres wymagany obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa,
  3) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
  4) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

§7

Odbiorcy danych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  a) hostingu strony www,
  b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
  c) prowadzenia obsługi księgowej,
  d) prowadzenia obsługi biurowo-administracyjnej.
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
  2) prawo do usunięcia danych osobowych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  3) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  4) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  5) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  6) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  8)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 1. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 §9

Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu.

 

 

 

 

Polityka Cookies  Sklepu Internetowego

sklep.etisoft.pl

 §1

Stosowane definicje

 

 1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Sklepie, tj. przegląda strony Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy,
 3. Sklep internetowy/Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.etisoft.pl za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać zakupów określonych Produktów i/lub korzystać z usług dostępnych w Sklepie.
 4. Administrator danych osobowych i Sprzedawca - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Sprzedawca, tj. spółka „Etisoft” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Szarej 21.
 5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

 §2

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Sklepu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

 

 §3

Cele cookies

 

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  a) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
  b) przechowywania informacji o cookies,
  c) przechowywania informacji o ostatnio oglądanych produktach,
  d) przechowywania ocen produktu,
  e) przechowywania odpowiedzi na ankiety.
 2. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

 §4

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

 

 1. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron.
 3. Niektóre pliki cookies - tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron
 4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Sklepu.
 5. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony Sklepu (dotyczy cookies funkcjonalnych).

 §5

Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronie Sklepu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl