Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO etisoft.pl

 §1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy etisoft.pl, dostępny pod adresem internetowym sklep.etisoft.pl prowadzony jest przez spółkę „Etisoft” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100 Gliwice) przy ul. Szarej 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000138415, o kapitale zakładowym 5.000.000,00 zł., NIP: 6312362213, REGON: 277940286, adres poczty elektronicznej: sklep@etisoft.pl
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Klientów oraz do Klientów - Konsumentów  i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2  

Definicje

 

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresemetisoft.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca –„Etisoft” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Szarej 21, kod pocztowy 44-100, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS :0000138415, o kapitale zakładowym 5.000.000,00 zł., NIP: 6312362213, REGON:277940286.
 3. Regulamin Sklepu internetowego –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Polityka Prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kupujący– zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
 9. Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego oraz akceptacja jego treści.
 11. Produkt/Towar- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Kupującym, a Sprzedawcą.
 12. Rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Produktu.
 13. Gwarancja - dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany Towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
 14. Gwarant - przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.
 15. Konto - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę; oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
 16. Newsletter - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mailowy, za jego uprzednią zgodą; umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.
 17. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 19. Formularz zamówienia- usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 20. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 1. Umowa sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93, ze zm.).
 4. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 6. RODO - Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016r., L nr 119/1).

 §3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Etisoft Sp. z o.o., ul. Szara 21, 44-100 Gliwice
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@etisoft.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 32 332 80 71
 4. Numer fax Sprzedawcy +48 32 332 80 01
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL78124029751111001028824568
 6. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 §4

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Microsoft Edge,
  b) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) włączona obsługa plików cookies.
 1. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  a) aktualny system antywirusowy,
  b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  c) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie . PDF/. DOC/. XLS
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu internetowego, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta; w szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mailowe od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

 §5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i niniejszym Regulaminem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 §6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może założyć Konto w Sklepie.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 7. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 8. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.
 9. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie Produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.

 §7

Zasady składania Zamówienia

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury;


d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem postanowienia § 8 pkt. 3 niniejszego Regulaminu;
e) kliknąć przycisk “Potwierdzam Zakup” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

 §8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  a) Przesyłka kurierska,
  b) Paczkomat.
 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy z 7 dniowym terminem jej realizacji, z zastrzeżeniem, że jest to opcja dostępna wyłącznie dla szkół, urzędów oraz instytucji publicznych,
  c) Płatności elektroniczne,
  d) Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 §9

Wykonanie Umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.  Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mailowej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mailowej zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
 2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę, pod warunkiem otrzymania zapłaty, w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem pkt. 5 powyżej niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 8. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży.
 9. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
 10. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

 

 §10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi i Klientowi - Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu - Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.
 3. Termin na odstąpienie od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie Towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać ze wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) lub wykorzystać załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne w takim oświadczeniu uważa się podanie co najmniej:
  a) danych identyfikacyjnych i adresowych Konsumenta lub Klienta-Konsumenta,
  b) nazwy lub symbolu zwracanego Towaru,
  c) daty otrzymania Towaru przez Konsumenta lub Klienta- Konsumenta,
  d) numeru rachunku bankowego lub innego sposobu zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi - Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 10. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi - Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Klienta- Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
  d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do czasu otrzymania zwrotu Produktu od Konsumenta lub Klienta - Konsumenta albo do czasu dostarczenia mu przez Konsumenta lub Klienta - Konsumenta dowodu odesłania Produktu do Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e) Konsument lub Klient-Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Klient-Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f) Konsument lub Klient-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g) Konsument lub Klient-Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

 §11

Zwrot kosztów dostawy

 

 1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.
 2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi - Konsumentowi koszt dostawy Towaru liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy:
  a) Sprzedawca dostarczył Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę,
  b) Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.

 §12

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Zgodnie z artykułem 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§13 

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 3. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
 4. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
 5. Wszelkie reklamacje Konsumenta lub Klienta- Konsumenta powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mailowy Sprzedawcy.
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
  b) nazwę zakupionego Produktu,
  c) opis reklamacji,
  d) datę ujawnienia się wady Produktu,
  e) potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.).
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail).
 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi - Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

 §14

Gwarancja

 

 1. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (producenta lub dystrybutora Towaru).
 2. Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez producenta lub dystrybutora dokument gwarancyjny.
 3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Towaru.
 4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wskazanych w rękojmi 

 

§15

Postanowienia dotyczące Klientów

 

 1. Niniejsze postanowienia Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów, tj. Kupujących nie będących Konsumentami lub Klientami – Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów  Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 §16 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Platforma ODR (Online Dispute Resolution - ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 6. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 7. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie.
 8. Złożenie skargi odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 9. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

§17

Newsletter

 

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania jego danych osobowych przed odwołaniem zgody.

 §18

Autorskie prawa majątkowe

 

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

 

 §19

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celach:
  a) świadczenia usługi prowadzenia konta Kupującego.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Kupującego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, będą:
  a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi Sklepu Internetowego,
  b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  c) PayU S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line
 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z:

- składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,

- założeniem Konta w Sklepie,

- zapisaniem się Kupującego do Newslettera,

- kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

§20

Formularz kontaktowy

 

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

 

§21

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia jest oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
 6. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą z dnia 26.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz.1823, z późn. zm.) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 7. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 8. Niniejszy Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl